STONER SCRUBBER

15,50 

Odstranjevalec smole

NAMEN UPORABE

Odlično čistilo za odstranjevanje vodnega kamna in čiščenje hydro sistemov. Primerno za površine kot so keramika, plastične posode, kamnite podlage in cevi.

UPORABA

Uporaba in doziranje: 80-800 ml na 8 l vode (1-10 %), glede na plasti kamna in stopnjo umazanije. Fuge, ki niso kislinoodporne najprej namočimo z vodo, nanesemo raztopino ali pa jo nabrizgamo po površini. Trdovratno umazanijo zdrgnemo s padom. Izperemo z vodo.

UČINKOVINE

Vsebuje nevarne snovi: Fosforjeva kislina. Sestava (Uredba št. 648/2004/ES): 5 – 15% neionske površinsko aktivne snovi, < 5% parfumi.

OPOZORILA

Opozorilo: Pri pršenju na večjih površinah poskrbite za zaščito dihalnih organov, pri daljšem delu s čistilom uporabljajte rokavice. Ne uporabljajte čistila na kamnu, ki vsebuje apnenec (marmor ipd), na teracu. Emajl in glazirane ploščice preizkusite na obstojnost. Emajl čistimo z 80-240 ml na 8 l vode (1-3 %). Varujte oči – v primeru, da pride čistilo v oči izperite z vodo. Vsebuje nevarne snovi: Fosforjeva kislina. Sestava (Uredba št. 648/2004/ES): 5 – 15% neionske površinsko aktivne snovi, < 5% parfumi. H319 Povzroča hudo draženje oči. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/ zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 Po uporabi temeljito umiti. P305+P351+ P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo.