STICKY BE-GONE

22,50 

Odstranjevalec smole

NAMEN UPORABE

Odlično čistilo za odstranjevanje smole in lepil. Posebej primerno za odstranjevanje naravne smola katera je težko odstranljiva brez visokih naporov čiščenja površine. Čistilo je primerno tudi za uporabo v industriji. Hitro in učinkovito odstranjuje trdovratne madeže in že zasušene plasti.

UPORABA

Področja uporabe: Primerno za površine kot so PVC, poliuretan in gumo kakor tudi za smole, olja in maščobe v industriji. Doziranje: Razredčite z vodo odvisno od stopnje umazanije 5 do 10% (0.5 do 1.0 liter na 10 litrov raztopine)

UČINKOVINE

Vsebuje: 2-Aminoetanol. Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih:

OPOZORILA

Poraba: 10 l raztopine za 40 – 80 m2. Posebna navodila: Pred uporabo testirajte premazane in prebarvane površine na obstojnost. Ni primerno za neobdelan linolej. Za škodo nastalo zaradi neprimerne uporabe proizvajalec ne prevzema odgovornosti. Nevarno H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P102 Hraniti zunaj dosega otrok P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/ regionalnimi/ narodnimi/ mednarodnimi predpisi.