Germ Genie – Bendesol

16,50 

Alkoholno, hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo za površine

NAMEN UPORABE:

Razkužila in algicidi, ki niso namenjeni neposredni uporabi na ljudeh ali živalih (PT 2).

UPORABA

Proizvod, se uporablja za razkuževanje površin, materialov, opreme in pohištva ter se ne uporablja v neposrednem stiku s hrano ali krmo. Bendesol nanesemo na očiščeno in suho površino s čisto krpo ali razpršimo s pršilko, ter ga pustimo delovati 1 minuto proti bakterijam, glivam in kvasovkam (EN1276, EN1650, EN13697) ter virusom (EN14476).

UČINKOVINE

Vsebuje aktivno snov: etanol (71% (v/v)). Oblika pripravka: brezbarvna tekočina.

OPOZORILA

Prva pomoč: Dolgotrajna in ponavljajoča izpostavljenost lahko pri preobčutljivih ljudeh povzroči rdečico, srbečico in pokanje kože. Splošni napotki: Prizadeto osebo odpeljite iz nevarnega območja. Naj se uleže. Takoj odstranite vsa oblačila, ki so prišla v stik z izdelkom. V primeru nepravilnega dihanja ali zastoja dihanja nudite umetno dihanje. Pri vdihovanju: Dovajati svež zrak. Pri stiku s kožo: Na splošno izdelek ne draži kože. Pri zaužitju: Izperite usta in pijte veliko vode. Vrste uporabnikov: poklicni, splošni. NEVARNO H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Serija in rok uporabe sta navedena na embalaži. UFI N600-M0VH-9001-5FQ7